Convenant Sportspress.be - Basketball Belgium - Pro Basketball League

Tussen de ondergetekenden:

1. De vzw Pro Basketball League (verder PBL), gevestigd te Atomiumlaan PB66, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Arthur GOETHALS, voorzitter, Wim VAN DE KEERE, general manager, en Basketball Belgium (verder BB) gevestigd te P.H Spaaklaan, 17/3 , 1060 Brussel, vertegenwoordigd door Jean-Pierre DELCHEF, voorzitter Basketball Belgium/AWBB; Stefan GARALEAS, secretaris-generaal Basketball Belgium en general manager Belgian Lions; Marc VERLINDEN, voorzitter Basketbal Vlaanderen; Wim VAN DE KEERE, general manager Basketbal Belgium, en Koen UMANS, secretaris-generaal Basketbal Vlaanderen en general manager Belgian Cats, enerzijds,

en

2. De vzw Sportspress.be (Belgische beroepsbond van sportjournalisten),
gevestigd te Joseph Hansesquare 1, bus 9, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door Dominique DELHALLE, voorzitter, Pierre BILIC, secretaris-generaal, en Patrick CEULEMANS, syndicus Sportspress.be basketbal, anderzijds,

is overeengekomen wat volgt:

ERKENNING

Art. 1. – De PBL/BB erkennen Sportspress.be als enige organisatie die in België de sportjournalisten, sportfotografen en beeld- en klanktechnici vertegenwoordigt.

De rechten en plichten die in dit convenant opgenomen zijn, gelden voor alle partijen en elke partij verbindt zich ertoe ze zonder voorbehoud na te leven en ze te doen naleven door haar leden.
De FIBA- en/of ULEB-reglementen zijn van toepassing voor alle wedstrijden die in het kader van de FIBA- en/of ULEB-competities gespeeld worden.

GELDIGHEID VAN DE PERSKAARTEN

Art. 2. – Enkel de bij Sportspress.be aangesloten leden van de geschreven pers, radio en televisie, medewerkers, sportfotografen, cameramannen en technici met een perskaart die door Sportspress.be is afgeleverd en de houders van de door Sportspress.be aan de clubs van de PBL/BB verstrekte clubmediakaarten, hebben vrije toegang tot elke infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld van de pers, met name:

– de perstribune (20 plaatsen)
– de perszalen voor de journalisten en sportfotografen
– de zones bestemd voor de interviews
– sanitaire ruimtes

Overige ruimtes in het sportcomplex dan hierboven genoemd (zoals kleedkamers, bestuurskamers, gangen en andere besloten ruimtes) behoren niet tot het werkterrein van de sportjournalisten en –fotografen en zijn dientengevolge dan ook niet toegankelijk, tenzij expliciet anders aangegeven door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de organisator / thuisclub (kleedkamer, bestuurskamer) of bezoekende club (kleedkamer).

Enkel de perskaarten van Sportspress.be en de perskaarten van de AIPS (Internationale Sportpersbond) geven toegang tot de perstribune, perszaal en eventueel mixed zone ter gelegenheid van wedstrijden in het kader van FIBA/ULEB-competities. Bij grote persbelangstelling kan de clubs gevraagd worden hun perstribune met de nodige plaatsen uit te breiden.

Art. 3. – Het handhaven van de goede orde en van professioneel gedrag in de perstribune behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de syndicus van Sportspress.be. Houders van club-mediakaarten dienen strikte neutraliteit in acht te nemen en zich te schikken naar de richtlijnen van de syndicus.
Desgevallend kan de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club de hulp inroepen van de stewards en/of politie.

De ordehandhaving in de zones rond het terrein valt onder de rechtstreekse bevoegdheid van de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club, met uitsluiting van elke andere persoon – en wat de reglementen betreft – onder de bevoegdheid van de scheidsrechter van de wedstrijd die deze kan overdragen aan de wedstrijdcommissaris.

FOTOGRAFEN

Art. 4.– Tijdens de wedstrijden mogen de erkende sportfotografen plaatsnemen binnen de daarvoor vastgelegde zones.

Volgens de meest recente FIBA/ULEB-regelgeving moeten de clubs op het veld een zone voor fotografen voorzien achter de eindlijn aan beide zijden van het veld naast beide doelstellen achter de reclameborden.

De sportfotografen nemen plaats achter de reclameborden van zodra er voldoende ruimte is om gehurkt te zitten.
Bij gebrek aan een normale ruimte om te werken, zullen ze mogen plaatsnemen:
– hetzij, bij voorkeur, tussen reclameborden zodat zij de reclame niet afschermen
– hetzij, bij gebrek aan plaats, voor deze reclameborden, zonder zich evenwel de volledige wedstrijd voor hetzelfde bord te installeren.

De sportfotografen erkend door Sportspress.be, dragen de zwarte fotohes die hen door Sportspress.be ter beschikking wordt gesteld. Deze persoonlijke hes geeft toegang tot de terreinen van alle clubs onder beleid van de PBL/BB.

De clubs en de PBL/BB kunnen zelf één clubfotograaf aanduiden om beelden van de wedstrijd te schieten. Deze beelden zijn uitsluitend bestemd voor de media van de club en mogen onder geen beding voor commerciële doeleinden worden aangeboden. De clubfotografen dragen een hes van de PBL/BB.

Sportpersfotografen en clubfotografen dienen zich te houden aan welvoeglijkheidsregels bepaald door de zender die de beeldrechten van de wedstrijden bezit.

Ingeval van geschil zal onmiddellijk ter plaatse overleg plaatsvinden tussen de fotograaf en de veiligheidsverantwoordelijke van de club. Deze zal ook de stewards in deze zone duidelijk instrueren over de hierboven vermelde werkfaciliteiten, de rechten en plichten van de fotografen.

Tijdens de ganse duur van de wedstrijd moeten de sportfotografen vrije en directe toegang hebben tot de fotografenkamer of tot de perszaal met seinfaciliteiten (draadloos internet WIFI en voldoende beveiligde stopcontacten)

Zij moeten zich dus tijdens de wedstrijd vrij kunnen verplaatsen.

INFORMATIE

Art. 5. Persvoorlichter
De PBL/BB en elke club van eerste klasse stelt een officiële persvoorlichter aan. Hij is het aanspreekpunt tussen pers en club. Hij staat onder meer in voor de controle van de media- infrastructuur en voor de organisatie van interviews voor de rechtenhouders onmiddellijk na de match.

Ploegopstelling
De officiële teamroosters en refs worden minstens twintig minuten voor de opworp aan de perstribune afgeleverd.

Communicatie vanwege de PBL/BB
Na elke officiële vergadering van de PBL/BB zal persinformatie verstrekt worden, voor zover zij dit nodig achten.

VOORZIENINGEN VOOR DE SCHRIJVENDE PERS EN DE FOTOGRAFEN

Art. 6. – De clubs van de BPL/BB (nationale ploegen) verbinden zich ertoe een perstribune in te richten die voldoet aan de volgende specificaties:

afgescheiden van het publiek, met plaats voor 20 journalisten (30 voor wedstrijden Belgische nationale ploeg) (ULEB/FIBA-normen voor de clubs die deelnemen aan een Europese competitie);
gemakkelijk toegankelijk en op alle plaatsen voorzien van desks (minimaal 40 cm diep), stroompunten en licht;
draadloos internet (WIFI);
vlot toegankelijk vanuit en naar de perszaal en de mixed zone.

De clubs van de PBL/BB (nationale ploegen) verbinden er zich toe een exclusief aan de pers en sportfotografen, leden van Sportspress.be, voorbehouden ruim en beveiligde perszaal in te richten.
Elke club voorziet een minimum van 5 werktafels, 20 stoelen, wifi (met voldoende capaciteit voor fotografen) en voldoende stroompunten.

De perszaal is uitsluitend toegankelijk voor de geaccrediteerde media die deze ruimte voor beroepsdoeleinden gebruiken, ook voor contact met de daarvoor door de syndicus aangezochte spelers, coaches, bestuursleden. De syndicus zal erop toezien dat onbevoegden zich geen toegang verschaffen tot de perszaal.
De perszaal kan niet gelijktijdig voor andere doeleinden gebruikt worden.

INSTALLATIES VOOR DE RADIO- EN TV-PERS

Art. 7 – De clubs van de PBL/BB (nationale ploegen) stellen een afzonderlijk Tv-platform en een afgescheiden ruimte voor de radio ter beschikking, beiden voorzien van de noodzakelijke uitrustingen.
Deze ruimtes worden prioritair gebruikt door de zenders die de uitzendrechten verworven hebben.
De specifieke eisen van de televisie zullen opgenomen worden in het kader van de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de radio- en TV zenders en de PBL/BB.

PERSCONFERENTIES EN INTERVIEWS

Art. 8 – Na de wedstrijd staan de twee coaches en via de syndicus aangezochte spelers/bestuursleden zo snel mogelijk ter beschikking van de TV- en radiopers en van de schrijvende pers.
In volgorde komen eerst de rechtenhouders (TV en radio) aan de beurt. Zij – en zij alleen – maken korte interviews met de betrokkenen over de wedstrijd, waarna de beide coaches voor de schrijvende pers en de niet-rechtenhouders (lokale TV’s, club TV’s en andere media) naar de gemeenschappelijke persconferentie in de perszaal komen. In principe binnen de 20 minuten, te tellen vanaf het eerste interview van de rechtenhouder.

In geen geval kunnen de rechtenhouders trainers en spelers onmiddellijk na de wedstrijd ophouden voor extra-interviews bestemd voor andere dan dringende actualiteitsuitzendingen, zodat de collega’s van de schrijvende pers hun deadlines kunnen respecteren.
De persvoorlichter van de club ziet ter plekke toe dat deze afspraken worden gerespecteerd.

De syndicus zal na overleg met de collega’s-journalisten de namen doorgeven van de spelers die de journalisten in de perszaal willen spreken.
De clubs kunnen hun eigen interviews via hun intern circuit organiseren, maar respecteren de voorrang voor de geaccrediteerde pers die haar deadlines moet halen.

BEELDRECHTEN VAN DE CLUB

Art. 9 – De rechten van de clubs inzake de al dan niet-commerciële exploitatie van hun beelden en van die van de spelers onder contract, zijn bepaald in de overeenkomsten die afgesloten zijn met de partners van de PBL/BB.

Om hun eigen clubblad of informatiebulletin samen te stellen, kunnen de clubs afzonderlijk beroep doen op de diensten van eigen fotografen of interviewers.
De clubfotografen (maximaal twee per wedstrijd, dus één per club en drager van een hesje uitgereikt door de PBL/BB) verbinden er zich toe hun foto’s niet voor commerciële doeleinden in de media te gebruiken.
Hetzelfde verbod slaat op de verspreiding van deze clubfoto’s via Internet of andere communicatiedrager buiten de eigen site van de club/PBL/BB.
Clubmedewerkers kunnen interviews afnemen, mits naleving van de voorrang voor de door Sportspress.be geaccrediteerde journalisten.

PARKING EN TOEGANG

Art. 10. –Elke club voorziet 10 (TIEN) parkeerplaatsen vlakbij de zaal voor de pers (journalisten in bezit van een geldige Sportspress.be kaart).
In overleg met de syndicus van Sportspress.be, de veiligheidsverantwoordelijke van de club en de autoriteiten belast met de ordehandhaving, zullen voor uitzonderlijk belangrijke en internationale wedstrijden bijkomende parkeerplaatsen worden voorzien.

De ondertekenaars van dit convenant verbinden er zich toe de maatregelen na te leven die door de overheid, belast met de ordehandhaving en de veiligheid, genomen worden.

GESCHILLEN

Art. 11. – Elk conflict tussen de PBL/BB zal door een gemengde commissie PBL/BB /Sportspress.be behandeld worden. Elke partij zal zich laten vertegenwoordigen door twee leden bij wie hun respectieve voorzitters en/of secretarissen-generaal.

DUUR

Art. 12. – Het huidig convenant, aangegaan voor onbepaalde termijn, kan aangetekend opgezegd worden mits inachtneming van een vooropzeg van zes maanden maar loopt sowieso tot het einde van de aan gang zijnde competitie.

TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID

Art. 13. – De PBL/BB en Sportspress.be staan borg voor de toepassing van deze overeenkomst.
Om de afdwingbaarheid van dit convenant te garanderen wordt de overeenkomst opgenomen in de licentievoorwaarden.
De clubs die promoveren naar de 1ste afdeling beschikken over een overgangsperiode van één jaar om zich met het convenant in regel te stellen.

Brussel, 22 december 2018

Voor de Pro Basketbal League (PBL)
Arthur GOETHALS Wim VAN DE KEERE
Voorzitter General manager.

Voor de Belgische Basketballbond (BB)
Jean-Pierre DELCHEF Stefan GARALEAS
voorzitter Basketball Belgium/AWBB Secretaris-generaal Basketball Belgium

Marc VERLINDEN Wim VAN DE KEERE
Voorzitter Basketbal Vlaanderen, General Manager Basket Belgium

Koen UMANS
Secretaris-generaal Basketbal Vlaanderen
General manager Belgian Cats

Voor Sportspress.be
Dominique DELHALLE Pierre BILIC
Voorzitter Secretaris-generaal

Patrick CEULEMANS
Syndicus Sportspress.be

Bijlage 1 bij ”Convenant PBL/BB Sportspress.be” van 22 december 2018

BESCHRIJVING VAN EEN PERSTRIBUNE EN VAN DE INSTALLATIES VOOR DE MEDIA

Algemeen
De perstribune moet vlotte toegang bieden tot de perszaal voor journalisten en fotografen. Ze heeft een van het publiek gescheiden toegang.

Televisie
De TV-zenders die een contract met de PLB/BB hebben, beschikken over afzonderlijke compounds en werkruimtes.
De journalisten, cameramannen en technici die instaan voor de rechtstreekse Verslaggeving, beschikken over een afzonderlijke ruimte die los staat van de perszaal van de andere media.

Schrijvende pers
De desks in de perstribune moeten voldoende plaats bieden om er een draagbare computer, een notaboek of een telefoon op te zetten.
Elke desk moet voorzien zijn van een stroompunt, licht en een internetaansluiting.
Aanbevolen afmetingen:
– Individueel zitje, al dan niet met rugleuning
– Breedte 50 cm, diepte 40

Radio
De infrastructuur die behoorlijk verlicht moet zijn, is verder uitgerust met:
– een werktafel of werkblad van 40 à 50 cm diepte
– drie stoelen of een bank, bij voorkeur op een verhoog
– twee stroompunten, bij voorkeur aangesloten op een afzonderlijk circuit van 16 ampère, geplaatst onder de werktafel of het werkblad
– een telefoonaansluiting binnen handbereik