Intern reglement VZW Sportspress.be

Artikel 1: TOELATINGSVOORWAARDEN

1.1 WERKENDE LEDEN

Om als werkend lid te worden toegelaten, dienen de kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. De leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben;
2. Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel beroepsjournalist te voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend te zijn als beroepsjournalist;
3. Te werken voor een door de vereniging erkend medium or erkend te zijn als zelfstandig beroepsjournalist;
4. Voorgedragen worden door minstens twee leden van zijn afdeling.

1.2 TOEGETREDEN LEDEN

A.BEROEPSLEDEN

Zie de punten 1 – 2 – 3 van Artikel 1 “toelatingsvoorwaarden werkende leden”.

B. STAGELOPENDE TOEGETREDEN BEROEPSLEDEN

Stagelopende beroepsleden  worden als lid opgenomen als ze door de Nationale Erkenningscommissie aanvaard zijn als “stagedoende” en als ze werken voor een door Sportspress.be erkend medium.

C. NIET-PROFESSIONELE MEDEWERKERS

Sportspress.be kan het statuut van niet-professioneel medewerker toekennen aan wie niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in vorig punt (cfr. werkende leden) van het intern reglement. De niet-professionele medewerker moet tenminste 18 jaar zijn en geregeld, effectief en bezoldigd meewerken aan de redactie van een door Sportspress.be erkend medium. Voor de kwalificatie erkend medium baseert Sportspress.be zich op de lijst van erkende media van de AVBB (VVJ/AJP). Dat medium moet minstens één professioneel sportjournalist in dienst hebben.

1.3 WEBSITES

Voor WEBSITES gelden volgende erkenningscriteria :

1. Een website kan erkenning door sportpress.be aanvragen als
• Zelfstandige “stand alone” website of als
• online carrier binnen een multimedia-context ( krant, magazine, TV enz.);
2. De website moet een eigen positie en structuur hebben als zelfstandige organisatie met een verantwoordelijke uitgever;
3. Een OMNISPORT website moet als volwaardig journalistiek medium erkend en geregistreerd worden door de Algemene Journalistenbond en/of de wettelijke autoriteit die de media reguleert;
4. Gespecialiseerde MULTISPORT of MONOSPORT websites moeten in eerste instantie erkend zijn door hun nationale/internationale sportfederaties. Specifieke en/of bijkomende voorwaarden tot erkenning kunnen deel uitmaken van akkoorden tussen Sportspress.be en sportfederaties/organisaties;
5. Websites moeten tenminste twee jaar operationeel zijn in hun huidige vorm en structuur. Beginnende websites kunnen op basis van een dossier afwijking daarvan aanvragen bij Sportspress.be;
6. De website moet 24/24u 7/7d actief zijn;
7. De website moet nadrukkelijk en herkenbaar eigen content bieden. Alle extern betrokken aanbod – ook wat bewerkt en ge-edited wordt – moet (ook) de oorspronkelijke bron vermelden;
8. Sites die vooral functioneren als doorgeefluik van (al dan niet met eindredactie bewerkte) externe content, kunnen niet als journalistiek medium erkend worden;
9. Fansites, sponsorsites, promotionele sites and event-gebonden sites kunnen niet als journalistiek medium erkend worden;
10. Blogs worden alleen erkend als publieke journalistiek wanneer ze kaderen binnen het aanbod van een erkend journalistiek medium;
11. Erkende websites gebruiken voor tekst en illustratie zoveel mogelijk officiële en betaalde nieuwsbronnen (agentschappen, professionele freelancers, stagiairs). Andere bronnen worden alleen gebruikt wanneer er geen professionele beschikbaar zijn. De niet-erkende nieuwsbron moet duidelijk vermeld/geduid worden;
12. Eindredacteurs die eindcontrole uitoefenen voor publicatie en beslissen over toegang tot het net, moeten erkende beroepsjournalisten zijn;
13. Vanuit Sportspress.be wordt nagegaan of een website voldoende professionele input heeft. Nieuwe websites kunnen bij Sportspress.be een overgangsregeling aanvragen;
14. De impact en/of het bereik van een website moet van dezelfde orde zijn als deze van de nationale dagbladen. De drempel voor het vereiste aantal officieel geregistreerde hits/bezoekers wordt door Sportspress.be voor elke aanvrager bepaald. Voor gespecialiseerde niche-sites wordt de relevantie geattesteerd door de betrokken nationale sportfederatie;
15. De promotioneel/commerciële support rondom nieuwsitems mag optisch noch door volume de journalistieke inbreng verstoren/domineren.

Artikel 2: LEDENBIJDRAGE

Voor beroeps- en stagedoende beroepsleden bedraagt de jaarlijkse bijdrage 95€, voor de niet-professionele medewerkers 85€ en voor actief gepensioneerde beroepsleden 50€. Het eenmalig inschrijvingsrecht bedraagt 65€. Voor wie zijn lidmaatschap voor tenminste een jaar onderbreekt, bepaalt het Bestuur of het inschrijvingsrecht opnieuw moet betaald worden.

Artikel 3: ERELEDEN

Niet-actieve beroepsleden op rust hebben ambtshalve recht op het statuut Erelid mits ze een jaarlijkse bijdrage van 50€ betalen.

Artikel 4: KAARTEN

Sportspress.be staat in voor de toekenning en verdeling van zowel lidkaarten als werkkaarten. Het Bestuur beslist over de kleur van de verschillende kaarten.

4.1 LIDKAARTEN

Beroepslidkaart: Deze kaart wordt uitgereikt aan de leden die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 1, 2 en 3 zoals bepaald in artikel 1 voor de werkende leden. Ze wordt ook uitgereikt aan de ereleden en de actief gepensioneerden en aan de stagedoende leden, met de vermelding van die statuten op de kaart. Deze kaart geeft toegang tot de persinstallaties van alle sportcompetities in België, behalve die waarvoor een accreditatie nodig is, die de houders van deze kaart dan moeten aanvragen. De kleur van de kaart wordt bepaald door het Bestuur.

Fotografenkaart: Deze kaart wordt uitgereikt aan erkende beroepsfotografen en cameramensen, die lid zijn van Sportspress.be. De fotografen krijgen daarnaast ook een zwart fotohesje van Sportspress.be. Dat dragen ze volgens de afspraken die vastgelegd zijn in de verschillende convenanten tussen Sportspress.be en sportfederaties en zoveel mogelijk ook op competities georganiseerd door andere federaties. De kaart heeft een andere kleur dan die onder punt 1 of 3. Voetbalwedstrijden in afdeling 1B kunnen door medewerkers/fotografen worden gevolgd op voorwaarde dat zij het groene fotohesje van Sportspress.be dragen. Deze groene kazuifel geeft geen recht tot het volgen van  wedstrijden in de hoogste afdeling 1A, die exclusief voorbehouden is voor de beroepsfotografen.

Medewerkerskaart: Deze kaart wordt uitgereikt aan niet-professionele medewerkers, zoals bepaald in artikel 1, rubriek toegetreden leden, punt C. Deze kaart kan in geen geval gebruikt worden om een journalistieke functie in hoofdberoep uit te oefenen. Deze kaart heeft een andere kleur dan die onder punt 1 of 2.

AIPS-kaart: Alleen leden die voldoen aan de regels voor een beroepskaart (zie punt A, 1), kunnen lid worden van de AIPS, de Internationale Sportpersbond. De leden doen de aanvraag voor die tweejaarlijkse kaart en de betaling daarvoor uitsluitend via Sportspress.be, dat deze kaart dus enkel uitreikt als bemiddelaar, niet als verantwoordelijke.

4.2 WERKKAARTEN

Clubmediakaarten voor profclubs voetbal: Deze kaart wordt door Sportspress.be uitgereikt aan de profclubs van de Pro League voetbal om de werking van hun clubmedia binnen de persinstallaties mogelijk te maken. Een club krijgt maximaal 3 (drie) clubmediakaarten. Elke profclub krijgt via de syndicus van Sportspress.be voor haar clubfotografen twee hesjes van de Pro League. De details over toekenning en gebruik van deze kaarten en hesjes worden vastgelegd in het convenant tussen de Pro League voetbal en Sportspress.be. In overeenstemming met het nieuwe akkoord tussen Pro League en Sportspress.be kunnen vertegenwoordigers van datacollector IMG ARENA , wiens naam op de accreditatielijst vermeld staat, voortaan werken in de perstribune. Indien de capaciteit van de perstribune het toelaat, mag elke datacollector twee vertegenwoordigers afvaardigen.Sportspress.be levert geen persparkeerkaarten af aan deze datacollectors.

Clubmediakaart voor basketclubs: Om de werking van hun clubmedia binnen de persinstallaties mogelijk te maken, wordt deze kaart door van Sportspress.be volgens de afspraken in het convenant tussen BLB/KBBB en Sportspress.be uitgereikt aan de clubs van de BLB (Basket League Belgium) en de KBBB (Koninklijke Belgische Basketbalbond) voor de Nationale Ploeg (Belgian Lions). Elke club van de BLB en de Nationale Ploeg (Belgian Lions) van de KBBB krijgt van Sportspress.be ook een hesje voor haar clubfotograaf. De modaliteiten voor het gebruik van deze kaarten en hesjes worden geregeld in het convenant tussen de BLB/KBBB en Sportspress.be.

“Guest of the Press”- kaart en aanwezigheid van stagiairs: deze kaart is bestemd voor de ‘Guest of the Press’, zoals dat bepaald staat in de jongste bijlage van het convenant tussen de Pro League voetbal en Sportspress.be. Voor andere sporten dan voetbal kan per evenement een aanvraag bij de Raad van Bestuur worden ingediend. De “Guest of the Press”-kaart geeft toegang tot de perszone en beperkte toegang tot de persfaciliteiten. Een stagiair kan ten uitzonderlijke titel voor een sportwedstrijd geaccrediteerd worden, op voorwaarde dat hij begeleid wordt door een beroepslid van Sportspress.be.

Artikel 5: ACCREDITATIES

Alle aangesloten – werkende en toegetreden – leden van Sportspress.be moeten voor alle wedstrijden van de Jupiler Pro League, Pro League 1B, Croky Cup (vanaf de 1/16e finales), Champions League, Europa League en de wedstrijden van de nationale ploeg, zich vooraf in opdracht laten accrediteren door hun sportredactie. Enkel door Sportspress.be erkende media komen hiervoor in aanmerking. Sportspress.be behoudt zich het recht voor om journalisten en medewerkers die zich in opdracht van een erkend medium laten accrediteren maar deze accreditatie misbruiken door voor een niet-erkende website te werken, verdere toegang tot de perszaal en perstribune te ontzeggen en hun perskaart niet meer te vernieuwen. Elke onaangekondigde afwezigheid van een journalist op een sportwedstrijd waarvoor hij geaccrediteerd werd, zal als gevolg hebben dat de eerstvolgende accreditatie-aanvraag ten gunste van deze journalist geweigerd wordt.

Artikel 6: VLEUGELS

Beide vleugels (VBS en APFJS) organiseren hun eigen structuur, verkiezingen en werking voor zover die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van Sportspress.be.
Het takenpakket van de vleugels omvat onder meer:
• de verwerking van aanvragen tot lidmaatschap/mutatie alvorens ze met advies aan Sportspress.be worden overgemaakt;
• de organisatie van de syndicwerking (aanduiding en betaling in afspraak met Sportspress.be dat de vleugels daarvoor betoelaagt). Voor de taak van syndicus kunnen de afdelingen zowel beroepsleden als niet-professionele medewerkers aanduiden. De geactualiseerde lijst met syndics wordt meegedeeld aan Sportspress.be.

De afdelingen houden het Bestuur van Sportspress.be op de hoogte van hun werking. Sportspress.be betoelaagt de vleugels a rato van 15€ per lid. Voor eventuele bijkomende budgetten zullen de vleugels een aanvraagdossier indienen bij Sportspress.be.

Artikel 7: KOSTENNOTA’S

Kostennota’s moeten uiterlijk eind januari van het daaropvolgend boekjaar ingediend zijn (gebruikmakend van het ad hoc formulier). Na deze termijn zullen onkosten met betrekking tot het voorbije boekjaar niet meer terugbetaald worden.

Artikel 8: HULPFONDS VICTOR BOIN

Het Victor Boin Hulpfonds, dat werd opgericht op 1 oktober 1932, heeft als doel om, in de mate van het mogelijke, financiële hulp te bieden aan ernstig zieke beroepsleden (of beroepsleden die het slachtoffer werden van een ernstig ongeval).
Naast deze noodinterventies zal bij het overlijden van een beroepslid (in orde met lidmaatschap) vóór de leeftijd van 65 jaar een forfaitair bedrag van 2 000,00 euro toegekend worden als deelname in begrafeniskosten. Behalve uitzonderlijke omstandigheden, zal dit bedrag rechtstreeks aan de begrafenisondernemer worden betaald.
De commissie van het Fonds wordt samengesteld uit de leden van het dagelijks bureau van Sportspress.be en de voorzitters van beide vleugels. De beslissingen van deze commissie zijn onherroepelijk.

Artikel 9: RAAD DER WIJZEN

De voormalige bestuurders van Sportsspress.be kunnen zich verenigen tot en aansluiten bij een raad der wijzen, die minstens één keer per jaar samenkomt. De raad der wijzen staat ter beschikking van het Bestuur en bezorgt het Bestuur advies wanneer zij hierom verzoekt. Leden van de raad der wijzen hebben het recht om de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen maar hebben geen stemrecht. De aansluiting bij de raad der wijzen is kosteloos en hun taken zijn onbezoldigd.

Artikel 10: SECRETARIS-GENERAAL

Het mandaat van de secretaris-generaal, die wordt verkozen overeenkomstig de statuten, kan bezoldigd zijn. De bezoldiging wordt bepaald door het Bestuur in overleg met de Financieel Directeur en de algemeen penningmeester.

Artikel 11 : DAGELIJKS BESTUUR

De dagelijkse bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid (50% + 1 stem) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur is geheim.