Statuten

NIEUWE STATUTEN 2021 (cfr WVV) – SPORTSPRESS.BE VZW

TITEL I: NAAM – ADRES – DOEL – DUUR

Art. 1. Naam
De vereniging zonder winstoogmerk (hierna de ‘vzw’ of de ‘vereniging’) draagt de naam ‘SPORTSPRESS.BE’.

Art. 2. Adres
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1200 Brussel, Joseph Hanse Square 1 bus 9, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3. Belangeloos doel
De vereniging mag geen winst of vermogensvoordeel uitkeren, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, aan zijn leden, aan zijn bestuurders of aan enig andere persoon behalve voor de verwezenlijking van het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Als belangeloos doel streeft de vereniging de ontwikkeling, de organisatie, de verspreiding en het beheer na van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, zonder tussenkomst van derden.

De vereniging is een beroepsvereniging (erkend door de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist) die de belangen van de beroepsjournalisten die actief zijn in de sportverslaggeving en deze van hun niet-professionele medewerkers behartigt.

De vereniging heeft tot doel:

• De rechten en de algemene belangen van de in sportzaken gespecialiseerde journalisten gezamenlijk te bespreken en te verdedigen alsook met alle middelen de waardigheid en de beroepsbelangen van haar leden te beveiligen;

• Het gebruik te veralgemenen van de lidmaatschapskaart (perskaart) aan de hand waarvan alle als werkend lid, toegetreden lid en erelid van de vereniging deel uitmakende journalisten zich kunnen legitimeren en die hen in staat stelt onbelemmerd hun taak uit te oefenen;

• Onder haar leden de regels inzake professionele waardigheid en beroepsplichtenleer hoog te houden en de onderlinge banden van collegialiteit en solidariteit nauwer aan te halen;

• Hulp te verlenen aan hulpbehoevende beroepsleden via zijn steunfonds “Victor Boin” dat hiervoor werd opgericht;
 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

Art. 4. Duur
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

TITEL II:  LEDEN

Art. 5. Leden en ledenregister
De vereniging telt drie soorten leden: werkende of effectieve leden, toegetreden leden en ereleden.

Het bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuur schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuur met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Art. 6. Toegetreden leden
De toegetreden leden worden onderverdeeld in drie categorieën:

• Beroepsleden
• Stagelopende beroepsleden
• Niet-beroepsleden

Art. 7. Toegetreden leden – procedure en voorwaarden
De kandidaat-toegetreden leden dienen minstens aan de volgende, cumulatieve toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1. Beroepsleden:
De leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben;

◦ Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel beroepsjournalist te voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend te zijn als beroepsjournalist;
◦ Als loontrekkend beroepsjournalist te werken voor een door de vereniging erkend medium of erkend te zijn als zelfstandig beroepsjournalist.

2. Stagelopende beroepsleden:
De leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben;

◦ Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel stagiair-beroepsjournalist te voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend te zijn als beroepsjournalist;
◦ Als loontrekkend stagiair-beroepsjournalist te werken voor een door de vereniging erkend medium of erkend te zijn als zelfstandig stagiair-beroepsjournalist.

3. Niet-beroepsleden:
De leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben;

◦ In regelmatig dienstverband en op bezoldigde wijze te werken voor een door de vereniging erkende sportredactie.

Het bestuur beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als toegetreden lid tot de vereniging wordt toegelaten. Het bestuur dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Art. 8. Toegetreden leden – rechten en plichten
Het bestuur kan de rechten en plichten van de toegetreden leden steeds wijzigen, ook zonder hun toestemming.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Zij mogen wel aanwezig zijn op de algemene vergadering alsook inzage van de notulen vragen.

De toegetreden leden genieten alle voordelen die de vereniging biedt aan haar leden in het kader van haar belangeloos doel. Zij mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

Toegetreden leden zijn gebonden door het intern reglement van de vereniging. Zij hebben het recht om vanaf de toetreding kosteloos een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de vereniging te bekomen.

Toegetreden leden dienen de vereniging schriftelijk op de hoogte te brengen van hun eventuele adreswijziging of beroepswijziging.

Art. 9. Toegetreden leden – einde
Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk aan het bestuur.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

• Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te blijven in de vzw;

• Wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per gewoon schrijven, behoudens wanneer het lid een uitstel van betaling heeft verkregen voor een bepaalde termijn en deze termijn niet overschreden is.

Een toegetreden lid kan door het bestuur tijdelijk geschorst worden.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door het bestuur. De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is geheim.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

Een toegetreden lid dat ontslag neemt, uitgesloten of geschorst wordt, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden toegetreden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds of op enig bezit van de vereniging. Zij kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Zij mogen geen opgave of verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Art. 10. Toegetreden leden – bijdrage
De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld in het intern reglement. Het bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle toegetreden leden. Het bestuur kan de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden. 
 
Art. 11. Werkende leden –  aantal
De vereniging telt minimum vier en maximum dertig werkende leden.

Art. 12. Werkende leden –  procedure en voorwaarden
De verschillende beroepssectoren worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de vereniging door de werkende leden, van wie de helft lid is van de Nederlandstalige afdeling (Vlaamse Bond Sportjournalisten ‘VBS’) en de andere helft lid is van de Franstalige/Duitstalige afdeling (Association Professionnelle Francophone des Journalistes Sportifs ‘APFJS’) (zie art. 28).

De Nederlandstalige (VBS) en de Frans-Duitstalige (APFJS) afdelingen stellen aan de algemene vergadering nieuwe werkende leden voor. Bij de voordracht van de leden streven de afdelingen naar een optimale vertegenwoordiging van de verschillende beroepssectoren. De afdelingen moeten deze voordracht niet motiveren. Er is evenmin beroep mogelijk tegen deze voordracht.

Kandidaat-werkende leden kunnen aan hun afdeling schriftelijk vragen om voorgedragen te worden als werkend lid. Bij de voordracht van werkende leden houden de afdelingen rekening met bepalingen hierrond in de statuten en in het intern reglement van de vereniging, waarbij een kandidaat-werkend lid minstens aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden moet voldoen:

• De leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben;
• Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel beroepsjournalist te voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend te zijn als beroepsjournalist;
• Te werken voor een door de vereniging erkend medium or erkend te zijn als zelfstandig beroepsjournalist;
• Voorgedragen worden door minstens twee leden van zijn afdeling.

Vervolgens moet de algemene vergadering deze voordracht goedkeuren, bij gewone meerderheid.

Art. 13. Werkende leden –  einde
Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk aan het bestuur.

Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Een werkend lid kan door zijn afdeling tijdelijk geschorst worden.

Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

• 1.Wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid te worden in de vereniging;

• 2.Wanneer een werkend lid  driemaal achtereenvolgens niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering;

• 3.Wanneer een werkend lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per gewoon schrijven, behoudens wanneer het lid een uitstel van betaling heeft verkregen voor een bepaalde termijn en deze termijn niet overschreden is.

In deze gevallen ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de algemene vergadering.

Een werkend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat werkend lid.

Een werkend lid dat ontslag neemt, uitgesloten of geschorst wordt, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds of op enig bezit van de vereniging. Zij kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Zij mogen geen opgave of verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Art. 14. Werkende leden –  jaarlijkse bijdrage
Het bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van deze bijdrage en deelt deze mee aan de werkende leden.

Art. 15. Ereleden – procedure en voorwaarden
Er kan tevens een categorie van ereleden worden gecreëerd. De voorwaarden, uitwerking, rechten en plichten hiervan worden beschreven in het intern reglement, dat opgesteld en goedgekeurd wordt door het bestuur.

TITEL III: DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 16. Samenstelling – Bevoegdheden
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De algemene vergadering bestaat uit leden van een Nederlandstalige en een Franstalige/Duitstalige taalgroep.

Elk werkend lid kan een ander werkend lid van dezelfde afdeling vertegenwoordigen als hij of zij drager is van een volmacht.

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

• de statutenwijziging;
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
• de benoeming en de afzetting van de rekeningnazichters en de bepaling van hun bezoldiging;
• de kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazichters, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de rekeningnazichters;
• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
• de ontbinding van de vereniging;
• de uitsluiting van een lid;
• de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
• om een inbreng van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Art. 17. Samenkomst
De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuur, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Het bestuur licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en rekeningnazichters te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met de wet strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuur samengeroepen in de gevallen  bepaald bij de wet of de statuten of wanneer het bestuur dit nodig acht.

Het bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 van de werkende leden het vraagt. De werkende leden moeten dit schriftelijk vragen aan het bestuur.

De oproeping gebeurt per bericht in het ledenblad of op de website of schriftelijk, minimum één maand voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door het bestuur. Elk voorstel, ondertekend door drie  werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst.

Art. 18. Stemmen
Ieder werkend lid heeft op de algemene vergadering een gelijk stemrecht.

Bij een staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen.

De algemene vergadering kan enkel op een geldige wijze beraadslagen over een punt dat niet op de agenda vermeld staat wanneer:

• Ofwel ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en 2/3 aanvaardt om dat punt op de agenda te plaatsen;

• Ofwel wanneer een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen het punt goedkeurt.

In principe gebeurt de stemming per handopsteking. De stemming is geheim wanneer de stemming over personen gaat of wanneer de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden het vraagt.

Ieder lid dat op de één of andere manier een persoonlijk belang heeft bij een beslissing moet dit melden en kan niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming over dat punt van de agenda.

De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten via een buitengewone algemene vergadering, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL IV: HET BESTUUR

Art. 19. Voorwaarden en samenstelling
De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester, één Nederlandstalig bestuurder en één Franstalig/Duitstalig bestuurder, worden vrij verkozen door de algemene vergadering. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden beurtelings waargenomen door een lid van de Nederlandstalige afdeling en door een lid van de Franstalige/Duitstalige afdeling. 

Vervolgens worden acht bestuurders/vertegenwoordigers van de afdelingen verkozen. Vier worden er voorgedragen door de Nederlandstalige afdeling onder wie de voorzitter van de Nederlandstalige afdeling. Vier worden er voorgedragen door de Franstalige/Duitstalige afdeling onder wie de voorzitter van de Franstalige/Duitstalige afdeling.

Een kandidaat-bestuurder kan pas voorgedragen worden indien deze aan minstens volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

• De leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben;
• Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel beroepsjournalist te voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend te zijn als beroepsjournalist;
• Minstens twee jaar lid te zijn van de vereniging en volledig in orde te zijn met de ledenbijdragen;

Een bestuurder kan een volmacht geven voor het bestuur aan een andere bestuurder van dezelfde afdeling.

Art. 20. Aantal
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Art. 21. Benoeming
De leden van het bestuur worden met een gewone meerderheid (50% + 1 stem) bij geheime stemming verkozen door de algemene vergadering.

Een bestuurder wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar, en is maximaal vijf keer herkiesbaar.

De voorzitter en de ondervoorzitter van het bestuur worden verkozen voor een mandaat van vier jaar. Zij zijn in die hoedanigheid niet herkiesbaar.

Een aftredend voorzitter kan kandideren voor het ondervoorzitterschap en een aftredend ondervoorzitter kan kandideren voor het voorzitterschap.

De secretaris-generaal en de penningmeester worden verkozen voor een mandaat van vier jaar en zijn in die hoedanigheid herkiesbaar. Zij behoren tot een verschillende afdeling (VBS/APFJS), tenzij de algemene vergadering in een uitzonderlijk geval daar anders over zou beslissen met gewone meerderheid. Zij kunnen voor ondersteuning een beroep doen op een adjunct secretaris-generaal en een adjunct penningmeester. In geval van onbeschikbaarheid van de secretaris-generaal en/of van de penningmeester, kan het bestuur voor de voltooiing van het mandaat de adjunct als vervangend titularis aanstellen.

De voorzitter en drie afgevaardigden van enerzijds de Nederlandstalige en anderzijds de Franstalige/Duitstalige afdeling worden als bestuurder verkozen in hetzelfde jaar als de secretaris-generaal, de penningmeester en hun adjuncten. Zij worden eveneens voor een mandaat van vier jaar als bestuurder verkozen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 22. Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuur is bevoegd om een intern reglement op te stellen.

Het bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren.

De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als een collegiaal orgaan uit.

Het bestuursorgaan kan bovendien het bestuur van de gewestgebonden activiteiten opdragen aan het directiecomité van de respectievelijke afdelingen. Die afdelingen zijn de bevoorrechte gesprekspartners van de gewestelijke sportfederaties en -liga’s naargelang van hun taalstelsel.

Het bestuur leidt de manifestaties van nationale of internationale aard, in samenwerking met een van de afdelingen of, in voorkomend geval, met de beide afdelingen. Zij reikt de perskaarten uit, na overleg met, en advies van, het bestuur van de Nederlandstalige afdeling wat de Nederlandstalige gegadigden betreft en respectievelijk het comité van de Frans- en Duitstalige afdeling wat de Franstalige en Duitstalige gegadigden betreft.

Wanneer de voorzitter niet aanwezig kan zijn, wordt zijn of haar functie uitgeoefend door de ondervoorzitter indien deze aanwezig is, anders door de bestuurder met de hoogste anciënniteit als bestuurder van de vereniging.

Wanneer de secretaris-generaal of de penningmeester tijdelijk afwezig zijn, kan het bestuur een bestuurder aanwijzen om hen tijdelijk te vervangen.

Art. 23. Samenkomst
Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar bij oproeping door de secretaris-generaal of bij onbeschikbaarheid door een andere bestuurder. Dit gebeurt op verzoek van ten minste drie leden van het bestuur van de vereniging of van de secretaris-generaal.

De oproeping gebeurt schriftelijk, minimum acht dagen voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda.

Zo nodig kan het bestuur evenwel worden samengeroepen zonder inachtneming van die termijn, doch steeds minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst.

Art. 24. Aanwezigheidsquorum en stemming
Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of  vertegenwoordigd zijn, behoudens uitdrukkelijke en in de oproepingsbrief vermelde urgentie. Na een nieuwe oproeping hierop volgend, kan over de agendapunten van de vergadering worden gestemd ongeacht hoe het bestuur alsdan is samengesteld.

De besluiten worden genomen bij absolute meerderheid (50%+1) behalve die waarbij aan de algemene vergadering de toelating, de uitsluiting of de afzetting van een lid van het bestuur wordt voorgesteld, voor welke besluiten een tweederde meerderheid van de stemmen vereist is. Bij gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegerekend bij de telling van het aantal stemmen.

In principe gebeurt de stemming bij handopsteking. De stemming is geheim wanneer de stemming over personen gaat of wanneer de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders het vraagt.

De besluiten van het bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuur die de beslissing moet nemen. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Art. 25. Einde mandaat 
Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk aan het bestuur.

Indien door het ontslag de werking van de vereniging in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
 
• 1.Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vereniging.

• 2. Wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.
 
Wanneer een lid van het bestuur in de loop van een kalenderjaar bij drie opeenvolgende vergaderingen van het bestuur afwezig blijft, kan het bestuur aan de algemene vergadering diens afzetting voorstellen. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

TITEL V: HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 26. Voorwaarden en samenstelling
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.

Deze taken worden overgedragen aan een dagelijks bestuur.

Art. 27. Coöptatie
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

TITEL VI: AFDELINGEN

Art. 28. Afdelingen
Er zijn twee afdelingen binnen de vereniging: de Nederlandstalige afdeling (VBS, Vlaamse Bond van Sportjournalisten) en de Franstalige/Duitstalige afdeling (APFJS, Association Professionnelle Francophone des Journalistes Sportifs).

De bevoegdheid en werking ervan worden uitgewerkt in het intern reglement.

TITEL VII: VERTEGENWOORDIGING

Art. 29. Meerhandtekeningsclausule
De vereniging wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gedelegeerd bestuurder. Voor financiële transacties van meer dan 5.000,00 EUR, is de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist.

Art 30. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

TITEL VIII: BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 31. Begroting en rekeningen
De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur legt de jaarrekening van het afgelopen jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, alsook een ontwerpbegroting.

Na de presentatie van de jaarrekening  en van het voorbije boekjaar gevoerde beleid, beslist de algemene vergadering over de kwijting van de bestuurders.
Dit gebeurt via een aparte stemming.

De algemene vergadering benoemt bij meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden twee rekeningnazichters, waarvan de ene behoort tot de Nederlandstalig en de andere tot de Franstalig/Duitstalige taalrol.

Hun mandaat is geldig gedurende een jaar.

Zij kunnen op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.

De rekeningnazichters brengen verslag uit van hun controle op de jaarrekening aan de algemene vergadering, voordat deze het jaarverslag goedkeurt of verwerpt.

De jaarrekening wordt ingediend op de griffie van de ondernemingsrechtbank in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL IX: ONTBINDING, NIETIGHEID & VEREFFENING

Art. 32. Bestemming netto-actief
De vereniging kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden.

De bestemming van het netto-actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaars waarbij voldaan wordt aan de op dat ogenblik geldende wettelijke voorwaarden. Het eventuele netto-actief wordt overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel onder de modaliteiten op dat ogenblik te bepalen door de algemene vergadering.

De vereffening moet gebeuren door twee vereffenaars, die hun opdracht als college uitoefenen.
 
TITEL X: SLOT

Art. 33. Wetgeving
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 aanvullend van toepassing.