Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Bestuursmandaten

Op de Algemene Vergadering van Sportspress.be, die in februari 2024 zal plaatsvinden, kondigen zich belangrijke verkiezingen aan. Het mandaat van zowel onze voorzitter Dominique Delhalle als van onze ondervoorzitter David Naert loopt in 2024 af. Op de Algemene Vergadering moet dus zowel een voorzitter als een ondervoorzitter verkozen worden.

De statuten van Sportspress.be bepalen dat de voorzitter en de ondervoorzitter van het bestuur verkozen worden voor een mandaat van vier jaar. Zij zijn in die hoedanigheid niet herkiesbaar. Een aftredend voorzitter kan kandideren voor voor het ondervoorzitterschap en een aftredend ondervoorzitter kan kandideren voor het voorzitterschap.

De statuten bepalen verder dat het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap beurtelings worden waargenomen door een lid van de Nederlandstalige afdeling en door een lid van de Franstalige/Duitstalige afdeling. Concreet betekent dit dat Sportspress.be voor de periode 2024-2028 op zoek is naar een Nederlandstalige voorzitter en een Franstalige ondervoorzitter.

De voorzitter en de ondervoorzitter worden volgens de statuten vrij verkozen door de Algemene Vergadering. Kandidaten dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

– De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben;

– Aan alle in de beroepsjournalistenwet van 30 december 1963 vereiste criteria voor het bekomen van de titel beroepsjournalist voldoen alsook door de daartoe bevoegde erkenningscommissie erkend zijn als beroepsjournalist:

– Minstens twee jaar lid zijn van Sportspress.be en volledig in orde zijn met de ledenbijdragen.

Kandidaten voor het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van Sportspress.be voor de periode 2024-2028 moeten hun kandidatuur voor 31 december 2023 schriftelijk indienen bij Sportspress.be, op het emailadres info@sportspress.be.

Rudy Nuyens

Secretaris-generaal Sportspress.be